Οδηγίες για δημόσιες συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων

Εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οδηγίες που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις με σκοπό την αποφυγή σφαλμάτων που συχνά παρατηρούνται στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Προορίζεται να διευκολύνει την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και να ενθαρρύνουν την ορθή πρακτική. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομικά δεσμευτικό έγγραφο αλλά αποσκοπεί στην…