Τα συστήματα γνώσης και καινοτομίας της γεωργίας (AKIS)

Έκδοση: Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη Γεωργία – EIP Agri, Φεβρουάριος 2018

Έγγραφο: Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο:

Τα συστήματα γνώσης και καινοτομίας της γεωργίας (AKIS)

Οδηγίες για δημόσιες συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων

Έκδοση: Εκδόσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φεβρουάριος 2018

Έγγραφα: Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο από εδώ. Σκοπός είναι αυτές οι οδηγίες στο προσεχές μέλλον να μεταφραστούν και στην ελληνική γλώσσα.
Guidance_public_procurement_2018_en.pdf

Κατευθυντήριες γραμμές (infografics). Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ:
Guidelines_tender_procedure (infografics)