Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές με ορίζοντα το 2040